۲۷۱ _ حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام

غریب کوچه ها و اسیر کوفیانم
بیا دارالاماره اگر جویی نشانم

میا کوفه حسین جان

اگر پرسی ز حالم بگویم با اشاره
بیا بازار کوفه نظر کن بر قناره

میا کوفه حسین جان

لبم پر خون و دشمن زند زخم زبانم
به یاد لعل خشکت به یاد خیزرانم

میا کوفه حسین جان