السلام السلام
ای آواره به صحرا مهجت قلب زهرا
ابا عبدالله اباعبدالله
مسافر کربلا ترک این سفر کن
مولا به جان مسلم از کوفه حذر کن
حسین حسین حسین جان

می گریم می گریم
با چشم پر ستاره می گویم با اشاره
اباعبدالله اباعبدالله
باروی خونین خود ، خورشید بر بامم
ای امامم بشنو این آخرین سلامم
حسین…..

ای کوفه ای کوفه
مهمانی ات شد تمام امان ز سنگ و دشنام
اباعبدالله اباعبدالله
در زیر آتش و سنگ کوفه شد قیامت
از من گذشته اما سر تو سلامت
حسین……