عشق تو را طالبم
به لشکری غالبم
من ز قبیله ی ابو طالبم

به مرگ رو برده ام
سر ز عدو برده ام
ارث شجاعت ز عمو برده ام

کوفیان کوفیان عموی من حیدر است
هر که گوید علی یک تنه یک لشکر است

برلبم یا علی
رجزم یا علی

ای علی جانم علی جانم علی جان

 

سلوک من تا حسین
قنوت من یا حسین
حیات من ممات من با حسین

با دل غرق ملال
گریه کنم ماه و سال
ابکی ابکی لحسین و آل

ناله ی ( ویحکم یا اهل کوفه) زنم
میهمانی که لب تشنه دهد جان منم

گرچه فرقم شکست
این شعار من است

ای حسین جانم حسین جانم حسین جان