پر شد از بوی گل دشت و صحرا

شد جگر گوشه ام اربا اربا

این شکسته قمر دیدنی شد

گریه های پدر دیدنی شد

وای علی وای علی اکبر من

******

قطعه قطعه تنت در کنارم

نیمه جان در عبا می گذارم

جمع این جسم پاشیده سخت است

خنده بر داغ غمدیده سخت است

وای علی وای علی اکبر من

******

دیده وا کن به لب جان رسیده

پای عمه به میدان رسیده

پشت دین خم شد از ماتم ما

چشم نامحرم و محرم ما

وای علی وای علی اکبر من