خلیل الله داغی چون من ندیده
اسماعیلم شده گلو بریده

یارب ثمرم شد اربا اربا
علی ، علی الدنیا بعدک العفا

شکست آیینه ات یا رسول الله
اکبرم گلی بود با عمر کوتاه

شد باغ لاله این دشت و صحرا
علی ، علی الدنیا بعدک العفا

صورت بر صورت تو میگذارم
از جگر بانگ یا “بنی” بر آرم

یک بار دیگر بگو “ابتا”
علی ، علی الدنیا بعدک العفا