پریشانم نمودی تو ای سلسله گیسو
به دیدار تو آمد پدر با سر زانو

علی جانم علی جان

به تن تابی نمانده توانم را گرفتند
عصای پیری من جوانم را گرفتند

علی جانم علی جان

رود هوش از سر من رسد زخمم روی دل
گهی از اشک زینب گهی لبخند قاتل

علی جانم علی جان

تو ای نور نگاهم به بابایت نظر کن
جگر گوشه نگاهی براین خونین جگرکن

علی جانم علی جان