پیکرت آسمانی پر از اختر شده
یک علی اکبرم صد علی اکبر شده
با عبا میبرم جسم تو تا حرم
علی علی جان

چقدر تیرو نیزه بر تنت بوسه زد
لخته ی خون چرا بر دهنت بوسه زد
صید خونین گلو یک ابتا بگو
علی علی جان

روی خود را نهم به صورتت اکبرم
دیده بگشا که عمه آمده از حرم
چشم من خونفشان عمه ات نوحه خوان
علی علی جان

ای گلم لاله ی روی تو بوسیدنی است
پیش چشم عدو گریه ی من دیدنی است
ای جوانمرگ من گل صد برگ من
علی علی جان