ای که صد قافله دل به همراه توست
ناله های من از عمر کوتاه توست

ولدی یا علی

ای جگر گوشه ام ای توان پدر
برو میدان ولی کمی آهسته تر

ولدی یا علی

ای نبی خلق و خو میروی از برم
تشنه هستی و من ز تو تشنه ترم

ولدی یا علی

آسمان گریه کرد پا به پای دلم
داغ تو ای جوان میشود قاتلم

ولدی یا علی