ای صلوات خدا
نور و صفات خدا
ای شده ممسوس به ذات خدا

آیت رب جلی
آینه دار علی
تو ولی اللهی و ابن ولی

بسم رب العلی علی اکبر سلام
همچو پیغمبری تو واجب الاحترام

ای پیمبر خصال
در جمال و کمال

ای علی جانم علی جانم علی جان

سِرِّ وصول خدا
رمز قبول خدا
آینه ی روی رسول خدا

جسم تو در خون طپید
قامت بابا خمید
یا ایها الشهید و وابن الشهید

ای اذان تو از نور خدا منجلی
بار دیگر بگو اشهد ان علی

نوه ی حیدری
تو علی اکبری

ای علی جانم علی جانم علی جان