حضرت علی اصغر علیه السلام

 

علی خواب ندارد پدر آب ندارد
خدا مادر بی شیر دگر تاب ندارد

علی جان علی جان

پر از اشک خدایا شده چشم ستاره
شده ی ساقه ی خشکی گلوی شیر خواره

علی جان علی جان

تو را میدهم از دست در این مسئله شک نیست
بر این دهان کوچک دگر جای ترک نیست

علی جان علی جان

نه آبی و نه شیری عطش جان تو گیرد
تو میروی دعا کن که مادرت بمیرد

علی جان علی جان