مکن تلظی تو چنین در برم
رحمی نما به قلب من ، مادرم

لالایی ای گل پرپر اصغرم

چگونه تشنگی ات را بنگرم
ترک ترک شده لعل پسرم

لالایی ای گل……..

خشکیده شد سبویت
شهادت آرزویت
ببوسم ای گل من سپیدی گلویت

علی جان لالایی__________

جان می دهی به پیش چشم ترم
تب تو آتش زده بر پیکرم

لالایی ای گل……..

ای تیر کین ببین دل پرپرم
جای گلوی او بزن حنجرم

لالایی ای گل……..

آشوب و هلهله شد
عزای قافله شد
میدان پر از صدای خنده ی حرمله شد

علی جان لالایی….