یا اهل کوفه طفلم بی گناه است
لبهای او به تشنگی گواه است

گرفته آتش بر دست بابا
العطش العطش فی کرببلا

کربلا بازارو من گل فروشم
پژمرده غنچه ای دارم به دوشم

مانند ماهی کند تلظی
العطش العطش فی کرببلا

ای حرمله رحمی طفلم صغیر است
تیر سه شعبه ات ، همچون شمشیر است

شده از جفا سر از تن جدا
العطش العطش فی کرببلا