تسبیح ما شد آه از پی آه
ابکی علیک یا حجه الله

باشد شعار ما همیشه در دو دنیا
والله یا فاطمه ما ننس حسینا

لبیک مظلوم حسین جان

با چشم گریان رفتم پریشان
گه سوی خیمه گه سوی میدان

یکسو صدای ناله های مادر آید
یکسو صدای خنده ی یک لشکر آید

لالایی لالایی اصغر

با چشم خونبار با حلق پاره
اشک پدر را بنما نظاره

من دل دگر از ماسوی کندم علی جان
با دست خود قبر تو را کندم علی جان

لالایی لالایی اصغ