اهل کوفه بی گناه

غنچه ام را چیده اند

بر گلاب دیده ام
ظالمان خندیده اند

ای شهید پرپرم
وای علی ی اصغرم

از عطش نیلوفرم
سر به دوش من گذاشت
حرمله او طاقت
تیر سه شعبه نداشت

ای شهید پرپرم
وای علی ی اصغرم

روی دستم ای خدا
در تلظی اصغر است
این گل نشکفته ام
از همه تشنه تر است

ای شهید پرپرم
وای علی اصغرم