لبها چه خشک و دلها چه بیتاب
بر آل زهرا بسته شده آب

آه یا حجه الله بقیه الله آجرک الله

زخم ترک ها گردیده خونبار
دلها همه خون شد دیده ها تار

آه….

تا باغ گلها دست خزان رفت
بانگ عطش ها تا آسمان رفت

آه….

از تشنگی شد بر پا قیامت
عمو کشید از طفلان خجالت