عصر عاشورا بود قتلگه غوغا بود
کودکی در بغل زاده ی زهرا بود

به طواف روی آن کعبه ی آمال رسید
پیش چشمان ترش شمر به گودال رسید
ای یتیم حسنم….