با تن تو چه کرد کینه های عدو
تیر و نیزه چرا رفته در تن تو فرو

من شکسته کمر تو شکسته جبین
وای من که زمرکب شدی تو نقش زمین

ای برادر من ای برادرمن
ای برادر من ای امیر لشکر من

 

دست من به کمر دست تو روی خاک
قلب من شده چون جسم اطهرت صد چاک

گریه های حرم در عزای تو بود
بی تو صورت گلها شود به رنگ کبود

ای برادر من…..