شور به سبک:
حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

((مرو بمان به خاطر دل علی بمان ))

یا فاطمه قسم به التماس چشم من
یا فاطمه قسم به غربت ابالحسن
یا فاطمه قسم به گریه های کودکان

مرو بمان….

یا فاطمه از گریه لرزد شانه های من
یا فاطمه تو پشت در رفتی به جای من
یا فاطمه شد صورتت چون برگ گل خزان

مرو بمان…

یا فاطمه ای یاور در بندگی ی من
یا فاطمه پاشیده از هم زندگی ی من
یا فاطمه در خانه ی من شد قدت کمان

مرو بمان…

یا فاطمه از تو چه پنهان دلغمین شدم
یا فاطمه در کوچه ها نقش زمین شدم
یا فاطمه رسیده ام به خانه نیمه جان

مرو بمان…