واحد
سلام علی سیده النسا
مدافع علی مادر کربلا

سوره ی کوثر بای ذنب قتلت
مادر مادر بای ذنب قتلت


عصمت داوری پاک و مطهری
نه سال هل اتی نه سال کوثری

ای گل پرپر چرا شکسته سینه ات
تا روز محشر دلها بود مدینه ات

سلام علی……..__

میان شعله بود میان خون و دود
نیلوفر بهشت نیلوفر کبود

آتش گرفته بال ملائک در سما
قرآن بگرید شد آیه از سوره جدا

سلام علی…._

ای حاصل علی وای از دل علی
عجل وفاتی ات شد قاتل علی

خزان شکسته شاخ گل بهاری ام
گریم و گویم وای از امانت داری ام

سلام علی……..