واحد ، زمینه

شهید علی ، ای شهود علی
مکن گریه ابر کبود علی

مخوان قصه ی مرگ پروانه را
که لرزد چو شمعی وجود علی

مرو فاطمه فاطمه جان مرو(۴)

امیدم از این زندگانی مرو
تو عمری نداری ، جوانی مرو

تو آن همسر با وفائی ، بمان
تو آن مادر مهربانی مرو

مرو فاطمه……..

بسوزم چو شمعی ز سو سوی تو
تو از من خجل ، من هم از روی تو

طنابی که بسته به بازوی من
غلافی که بشکسته بازوی تو