تو محور ذکر شهادتینی

تو ذوالفقار فاتح حنینی

سیده النساا عالمینی

تو عین نوری و تو نور عینی

فریاد عاشورایی حسینی

سیده النساا عالمینی

هم قدر و کوثری تو شافع محشری تو

بهانه ی خلقت احمد و حیدری تو

زهرایی یا زهرا یازهرا یازهرا
……..

تو مادر مطهر سبطینی

تو جلوه ی حجاب زینبینی

سیده النساا عالمینی

تو جلوه ی انوار مشرقینی

تو روشنای نور نیرینی

سیده انساا عالمینی

مدح تو انما شد وصف تو هل اتی شد

رشته ی چادر تو حبل المتین ما شد

زهرایی یا زهرا یازهرا یازهرا