یا زهرا
واحد

مادر مادر مادر جان مادر جان
………

از چه رو ای مادر من دست بر پهلو گرفتی

زینبم من دختر تو از چه از من رو گرفتی

کشتی من را ، دردم حل کن مادر

یکبار من را ، تو بغل کن مادر

ای کبود، ارغوانی ، نیمه جانی ، مادر مادر مادر

مادر مادر مادر جان مادر جان
………

بین علی را زار و تنها سر نهاده روی زانو

قطره قطره اشک مردی میچکد بر صورت او

گوید آخر ،حیدر از پا افتاد

دشمن شاد است ، پشتیبانم جان داد

ای کبود، ارغوانی ، نیمه جانی ، مادر مادر مادر

مادر مادر مادرجان مادرجان
……….

از سرا پای وجودم میکشد آتش زبانه

تا نمایم من تماشای در و دیوار خانه

دشمن بر ما ، رنگ خاکستر زد

اینجا مادر ، افتاد و پر پر زد

ای کبود ، ارغوانی، نیمه جانی مادر مادر مادر

مادر مادر مادر جان مادرجان