سلمان بگرید اسما بگرید
عالم برای زهرا بگرید

آب روان بر داغ کوثر گریه میکرد
با زخم بازو چشم حیدر گریه میکرد

واویلا زهرا یا زهرا

خون گشته جاری از چشم مهتاب
آهسته ریزند بر پیکری آب

در نیمه شب غسل گل پرپر چه سخت است
در پیش طفلان شستن مادر چه سخت است

واویلا زهرا یا زهرا