دیگر سر آمد غمهای زهرا
میگردم امشب مهمان بابا

این آخرین دیدار ما باشد علی جان
کن گریه بر زهرا و بهر این یتیمان

الوداع مظلوم علی جان

دیگر رسیده صبح وصالم
آیینه ی من بنما حلالم

مولا حلالم کن که دیدم با چه دردی
شب تا سحر با ناله ی من گریه کردی

الوداع مظلوم علی جان