ای پر کشیده ای پر شکسته
بالای قبرت حیدر نشسته

باور نمیکردم چنین روزی ببینم
شمع مزارت گشته قلب آتشینم

یازهرا مظلومه زهرا

با رفتن تو افتادم از پا
من بی تو ماندم تنهای تنها

میمیرم از داغ تو ای یار جوانم
قرآن من بر قبر تو قرآن بخوانم

یا زهرا مظلومه زهرا