وا اما وا اما
وا اما وا اما وا اما

آه کی رود از یاد
آه مادری افتاد
آه گریه و فریاد
آه کودکی جان داد

رسد آوای حزینی بمیرم مادر
ندای فضه خذینی بمیرم مادر

تو را میزد دست ستم بمیرم مادر
علی میمیرد از این غم بمیرم مادر

وا اما وا اما…..

آه از در و دیوار
آه آتش و اغیار
آه مادر و مسمار
آه سینه ای خونبار

به پیش شمع و پروانه بمیرم مادر
زدند بر گل تازیانه بمیرم مادر

تو ای ناموس کبریا بمیرم مادر
دویدی بین کوچه ها بمیرم مادر

وا اما وا اما