شعله ور شد آتش از خانه ی حبل المتین
دست بابا بسته و مادرم نقش زمین

ای مغیره مادر مارا مزن
لاله ی پیغمبر ما را مزن

مادرم وای مادرم

جنگ سنگ و آینه پیش چشم ما همه
دشمنان بی شمار یک علی یک فاطمه

یا رسول الله به داد ما برس
مادرم دیگر فتاده از نفس

مادرم وای مادرم