کینه کجا آیینه ی رب جلی کجا
آتش کجا گلخانه ی یاس نبی کجا
سیلی کجا رخسار ناموس علی کجا

آتش کسی بر لاله ی پرپر نمیزند
با پا کسی بیت خدا را در نمیزند
( زن را کسی مقابل شوهر نمیزند )

با کینه آتش بر بهشت کبریا زدند
دست علی تا بسته شد حوریه را زدند
خاتون محشر را میان کوچه ها زدند

باغ گل افسرده ولی وای از دل علی
یک غنچه پژمرده ولی وای از دل علی
زهرا کتک خورده ولی وای از دل علی

دیوار و در شد روضه خوان وای از دل علی
شد زخم سینه خون چکان وای از دل علی
مشکل بود داغ جوان وای از دل علی

با گریه گوید سرنوشت وای از دل علی
شد کشته بانوی بهشت وای از دل علی
مسمار در با خون نوشت وای از دل علی

((دوستان ذاکر در زمانی این شعر خوانده شود که حق روضه ادا شود ))
((گوشواره : وای مادرم وای مادرم مظلومه مادرم))