دارم دل شکسته
دارم دل غمینی
یا زهرا کلمینی یا زهرا

وا کن چشمان بسته
تا اینکه جان بگیرم
یا دعا کن بمیرم یا زهرا

رو به قبله گشته قبله گاهم
غربت آمد می رود پناهم

فاطمه جان الوداع یا زهرا

 

خبر دهد ز هجران
اشک این آشیانه
تابوت کنج خانه یا زهرا

تو میدانی چه سخت است
مرد از محن بگرید
در پیش زن بگرید یا زهرا

بین شکسته بغض در گلویم
داغت افکند لرزه بر زانویم

فاطمه جان الوداع یا زهرا