امشب با گریه ی ماه
با اشک چشم اختر
شسته شد جسم کوثر واویلا

سینه زن باغبان و
نوحه خوان یاسمن شد
گلی پرپر کفن شد واویلا

تازه گشته ماتم پیغمبر
گو به زینب که کفن بیاور

فاطمه جان الوداع یا زهرا

 

اهل مدینه خواب و
علی با چشم خونبار
سر نهاده به دیوار واویلا

می گرید چون رسیده
چشمش به چهره ی او
دستش به زخم بازو واویلا

اشک و خون شد از نگاهش جاری
شد خجل از این امانت داری

فاطمه جان الوداع یا زهرا