گلها همه گریان ز داغ بانوی گلشن
انسیه ی حورا کجا و سیلی دشمن

گردیده یا الله گریان رسول الله

واویلا واویلا
یا زهرا یا زهرا

آتش زبانه میزند از خانه ی قرآن
با ناله ی کوثر بگرید سوره ی انسان

مظلومه و مظلوم هر دو زحق محروم

واویلا واویلا
یا زهرا یا زهرا

حبل المتین خانه نشین شد بعد پیغمبر
بسته شده از کینه دست فاتح خیبر

محشر شده برپا از غربت مولا

واویلا واویلا
یا زهرا یا زهرا

#شهادت_حضرت_زهرا_س
#فاطمیه

@meysammomeninejad