گلخانه می سوخت در شعله ور بود
یک گل میان دیوار و در بود

طاقت چگونه با فشار در بیارد
این گل به همراه خودش یک غنچه دارد

یا زهرا مظلومه زهرا

دشمن به جان این خانه افتاد
در پیش شمعی پروانه افتاد

با خون نوشته بانویی که خونجگر بود
که هر چه شد با فاطمه از میخ در بود

یا زهرا مظلومه زهرا