ای یل خیبر شکن ابکنی یا اباالحسن
گریه بر زهرا کن و گریه بر طفلان من

ای زحق محروم علی
اولین مظلوم علی

خانه ات را یا علی آب و جارو کرده ام
شستشو با اشک خود زخم پهلو کرده ام

ای زحق……

گر دوباره بعد من دشمن آتش آورد
تو بمان در خانه و پشت در زینب رود

ای زحق…..

باغبان شرمنده ام شعله بر گلشن گرفت
غنچه ات را ضربه ی میخ در از من گرفت

ای زحق محروم….

#شهادت_حضرت_زهرا_س
#فاطمیه

@meysammomeninejad