دود آتش بلند خانه خاکستری

یاس حیدر شده رنگ نیلوفری

یا حجه الله
آجرک الله
………

مرتضی کعبه و فاطمه در طواف

حج او را شکست ضربه های غلاف

………

صورت آفتاب چون شفق شعله ور

لاله روییده است بین دیوار و در

………

لرزه بر پیکر لاله و یاسمن

دختری ناله زد مادرم را مزن

……..

آینه می شکست بسته دست علی

بال و پر میزند همه هست علی

یا حجه الله
آجرک الله