از ناقه افتادم زمین کجا بودی بابا
شد دخترت ویران نشین …..
کبودی رومو ببین ……

حسین من حسین من بابا حسین حسین

از خیمه ها کردیم فرار کجا بودی بابا
شد دخترت شتر سوار …..
خندید به اشکم نیزه دار …..

دست منو بستن به زور کجا بودی بابا
گفتند که رفتی راه دور …..
سرت میده بوی تنور …..

ویرانه شد بیت الحزن منو ببر بابا
وا کن طناب از دست من …..
خیلی منو کتک زدن ….

چقدر تو این شام بلا ما رو زدن بابا
به هر بهونه هر کجا …..
محله ی یهودیا ……

بابا به من بگو کجاست عموی مهربان
بگو خبر دارد که جا ماندم ز کاروان
بگو که من میترسم از خولی و ساربان