از چه شد گیسویت رنگ خاکستری
من شکسته دل و تو شکسته سری

ابتا یا حسین

التماس مرا بشنو ای پدر
یا بمان پیش من یا مرا هم ببر

ابتا یا حسین

تازیانه خرید ناز ما را همه
صورتم راببین بگو یا فاطمه

ابتا یا حسین

پای پر آبله دست من بی رمق
آفتابم ولی در حجاب شفق

ابتا یا حسین