من نیمه جان و جانانم آمد
عمه کجایی مهمانم آمد

آه یا حجه الله بقیه الله آجرک الله

جسمم کبودو دارم نشانه
از کعبه نی ها از تازیانه

آه یا حجه الله…..

پایم ز تاول افتاده از کار
ره می روم من دستم به دیوار

آه یا حجه الله…..