حضرت رقیه س

همچو بسمل می زنم در کنج ویران بال وپر
ای پدر من را ببر
تازیانه خوردم و عمه برایم شد سپر
ای پدر من را ببر