_

رباعی

دنیا ، ز ستاره ، سبحه گر بردارد

حاشا که فضائل تو را بشمارد

ایمان تو را ، ندید دشمن ، زیرا

کافر ، همه را به کیش خود پندارد