در علقمه پر شد بوی مدینه
زهرای مرضیه زند به سینه

گریان زینب و گریان ثارالله
یا صاحب الزمان آجرک الله

 

افتاده بر زمین سقای بی دست
قطعه قطعه چون آیینه شکسته است

جسمش ضریح و دستش بوسه گاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

 

مشک پاره گرید بر چشم پاره
جسمش چون آسمانی پر ستاره

از بوسه ی تیر از تیغ جانکاه
یا صاحب الزمان آجرک الله