حالا که داری تو عزم میدان
آبی طلب کن از بهر طفلان

یک خیمه دل افتاده دنبال نگاهت
پشت و پناه من خدا پشت و پناهت

الوداع برادر من

دلگرمی این طفلان مضطر
آهسته تر رو جان برادر

با رفتنت پاشیده میگردد سپاهم
پای عدو را وا مکن در خیمه گاهم

الوداع برادر من