رواق اینجا ، رواق آنجا ، شکفته عطر شب بو ها
همه آیینه ها برکف ، چراغی رنگ جادوها

کشیده آسمان دستی ، بر آن دیوار فیروزه
که سر شار است از گلها و پرواز پرستوها

به جای در زدن تنها ، کلید بوسه ای کافی است
که بگشوده است این درها ، چو رخسار پری رو ها

صدای آبشار از حنجر گلدسته می بارد
که دریایی کند طوفان ، ز حق حق ها و هو هو ها

نسیمی می وزد ، آرام در خواب کبوترها
هیاهو می دود از شوق ، مثل بچه آهو ها

اگرچه میوه ی ممنوعه را….اما خدا بخشید
بیایید ای بنی آدم ، بهشتی هست این سو ها