سلامُ الله علی الاَجسادِ العُریان
سلام الله علی الاولَادِ العَطشان
سلام الله علی الجِسمِ السَّلیبَه
سلام الله علی الطِّفل الرَّضیعَه

یا ساکنَ کربلا یاسیدَ المَظلوم
مَقتولَ فی الطَّفِ ، یا مَذبوحُ و یا مَسموم

غریبَ الغُربا یا ابا الشُّهدا
ایُّها المَظلوم

سلام ای زینت دوش پیمبر
سلام ای کشته ی در خون شناور
سلام ای وارث غمهای حیدر
سلام ای تشنه لب فرزند کوثر

میگرید از داغ تو هفت آسمان هر شب
وای از دل خون تو وای از دل زینب

غریب الغربا یا ابا الشهدا
ایها المظلوم
یا ساکن کربلا…….

سلام ما به خیمه های عطشان
سلام ما بر آن لبهای سوزان
سلام ما به طفلان پریشان
سلام ما بر آن خاک بیابان

ای تربت کربلا سجاده ی اشکی
تو کشته ی اشکی و تو زاده ی اشکی

غریب الغربا یا ابا الشهدا
ایها المظلوم
یا ساکن کربلا……