مادرم یادم داده هر کجا نوشیدم آب
زیر لب گویم ارباب

السلام السلام یا حسین یا حسین

تشنه ی کربلا حسین حسین حسین
امام خوب ما حسین حسین حسین
جانم تو را فدا حسین حسین حسین

حسین حسین حسین

 

مادرم یادم داده لعن بر شمر و یزید
گریه بر شاه شهید

السلام السلام یا حسین یا حسین

شهید بی کفن حسین حسین حسین
آرام جان من حسین …
برادر حسن حسین….

حسین حسین حسین

 

مادرم هر محرم پوشیده با اشک و آه
بر تنم پیرهن سیاه

السلام السلام یا حسین یا حسین

نوای هر شبم حسین…
همیشه بر لبم حسین….
سرباز زینبم حسین….

حسین حسین حسین

مادرم یادم داده هر کجا نوشیدم آب
زیر لب گویم ارباب

السلام السلام یا حسین یا حسین

تشنه ی کربلا حسین حسین حسین
امام خوب ما حسین حسین حسین
جانم تو را فدا حسین حسین حسین

حسین حسین حسین

 

مادرم یادم داده لعن بر شمر و یزید
گریه بر شاه شهید

السلام السلام یا حسین یا حسین

شهید بی کفن حسین حسین حسین
آرام جان من حسین …
برادر حسن حسین….

حسین حسین حسین

 

مادرم هر محرم پوشیده با اشک و آه
بر تنم پیرهن سیاه

السلام السلام یا حسین یا حسین

نوای هر شبم حسین…
همیشه بر لبم حسین….
سرباز زینبم حسین….

حسین حسین حسین